Økonomi

Egenbetaling
Den samlede egenbetaling er det beløb, der skal betales, når man fra skolepengene har fratrukket elevstøtte fra staten. Skolepengene er ugeprisen, indmeldelsesgebyr og kontingent til idrætsforeningen, der dækker alle udgifter til turneringer, stævner etc.

Ugeprisen for årgang 2021-22 er kr. 2.400. Tilmeldingsgebyret er kr. 3.000, som indsættes på skolens kontonr: 7420 2045378 – mærket med elevens navn.
Skolen opkræver pr. 1. juni inden skolestart et depositum kr. 2.000. Depositum bliver refunderet efter endt gennemført skoleophold, evt. med fradrag for f.eks. bortkommet nøgle, eller hvis eleven har forårsaget skade på skolens ejendom.
Der opkræves desuden kr. 2.000 til medlemsskab af Stidsholt Idrætsforening.

Ugeprisen for årgang 2022-23 er kr. 2.425. Tilmeldingsgebyret er kr. 3.000, som indsættes på skolens kontonr: 7420 2045378 – mærket med elevens navn.
Skolen opkræver pr. 1. juni inden skolestart et depositum kr. 2.000. Depositum bliver refunderet efter endt gennemført skoleophold, evt. med fradrag for f.eks. bortkommet nøgle, eller hvis eleven har forårsaget skade på skolens ejendom.
Der opkræves desuden kr. 1.500 til medlemsskab af Stidsholt Idrætsforening.

NB: Tilmeldingsgebyret refunderes ikke (hverken helt eller delvis).


Afbrydelse

Hvis en elev afbryder kurset i utide, skal vedkommende, som har det økonomiske ansvar i forbindelse med kurset, betale kr. 4.000 til dækning af skolens udgifter. Denne regel gælder, uanset om udmeldelsen sker på elevens, hjemmets eller skolens initiativ.


Ferie uden for skolens ferieplan

Det henstilles til, at elever ikke bedes fri til at afholde ferie uden for skolens normale ferier. En sådan ferie betragtes fra ministeriel side som en midlertidig afbrydelse af skoleopholdet, og skolen er derfor nødt til at opkræve ca. 3.500 kr. pr. uge til dækning af mistet statsstøtte.


Elevstøtte

Efterskolen ansøger på elevens/forældrenes vegne Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen om statslig elevstøtte. Elevstøtten beregnes på grundlag af husstandsindkomsten 2 år før skolestart. Indkomstgrundlaget er den personlige indkomst efter AM bidrag med tillæg af positiv kapitalindkomst samt aktieindkomst, som beskattes efter personskattelovens §8a, stk. 2.

Indkomstgrundlaget bliver reduceret for hvert barn under 18 år som har folkeregisteradresse i husstanden ekskl. Barnet, der skal på efterskole.

Hvis barnets forældre er separeret eller ikke gift med hinanden, og har de forskellig folkeregisteradresse og forskellig bopæl ved kursets begyndelse, bruges indkomstgrundlaget for den af forældrene, som eleven bor sammen med (folkeregisteradresse) eller senest har boet sammen med samt denne forældres eventuelle samlever. Hvis en forælder eller samlever dør i støtteperioden, eller hvis en forælder får bevilling til separation eller skilsmisse, indberetter skolen dette til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, som så foranlediger nyt støttebeløb beregnet.


Individuel supplerende støtte

Der kan søges om individuel supplerende støtte udover den almindelige statslige elevstøtte. Skolerne modtager hvert år en pulje fra staten. Denne pulje er øremærket til at hjælpe forældre, der har svært ved at finansiere et efterskoleophold. Den individuelle supplerende støtte skal søges på den efterskole, hvor dit barn skal gå. Det er skolen, der afgør til hvem og med hvilket beløb, der kan ydes hjælp til nedsættelse af egenbetalingen.

Vil du vide mere?

Indtast dit telefonnummer og vi ringer dig op