Stidsholt - Idrætsefterskole i Nordjylland
 

Vedtægter

Vedtægter for Nordjyllands Idrætsefterskole Stidsholt

§ 1. Hjemsted og formål (og for folkehøjskoler også værdigrundlag)

Stk. 1. Nordjyllands Idrætsefterskole Stidsholt er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution.

Stk. 2. Institutionen er oprettet den 3. november 1931 og har adressen Ørtoftvej 152, 9300 Sæby i Frederikshavn Kommune

Stk.3. Institutionens formål er at drive en efterskole for unge mellem 14 og 18 og at tilbyde prøver som i folkeskolen inden  for rammerne af de gældende regler om frie kostskoler.

Stk. 4. Skolens værdigrundlag:

Fællesskab

o   På Stidsholt er målet, at alle lærer at tage ansvar for sig selv, for sine medmennesker og for fællesskabet for derigennem at kunne fungere i et demokratisk samfund. Det betyder, at man respekterer hinandens forskelligheder, er åben, ærlig og konstruktiv, og at man både yder til fællesskabet og nyder af fællesskabet.

Udvikling

o    På Stidsholt er målet, at alle gennemgår en personlig og faglig udvikling. Vi arbejder på udvikling af det hele menneske ved i undervisning og fritid at tilbyde aktiviteter inden for det boglige, kreative, praktiske, musiske og idrætslige område.

Sundhed

o    På Stidsholt arbejder vi med et bredt sundhedsbegreb. Målet er at udvikle både social, mental og fysisk sundhed.

 

§ 2. Skolekreds

Stk. 1. Skolen skal have en skolekreds, der står bag skolens oprettelse og virksomhed.

Stk. 2. Skolekredsen består af personer med tilknytning til skolen. Medlemskab godkendes af bestyrelsen. Afgørelsen kan forelægges generalforsamling både af den, som bestyrelsen har afslået at optage, og af et mindretal i bestyrelsen.

Stk. 3. Af medlemmerne af skolekredsen opkræves der kontingent, som fastsættes af bestyrelsen. Medlemmernes bidrag giver ikke ret til andel i skolens overskud. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld.

Stk. 4. Medlemskab giver for myndige personer adgang til på generalforsamlingen at afgive én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Et medlem har først tale- og stemmeret på generalforsamlingen 3 mdr. efter, at vedkommende har søgt medlemskab.

Stk. 5. Skolens årsrapport kan udleveres fra skolen senest 14 dage før generalforsamling. Medlemmerne har endvidere ret til indsigt i drifts-, anlægs- og likviditetsbudgetter, byggeregnskaber og oplysninger til brug for tilskudsberegning, der sendes til offentlig myndighed. Skolens medarbejdere har ret til indsigt i nævnte materiale.

 

§ 3. Skolens drift

Stk. 1. Skolens drift finansieres ved offentlige tilskud, elevbetaling, økonomiske bidrag fra skolekredsen og eventuelt bidrag fra andre.

Stk. 2. Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode.

Stk. 3. Overskud ved skolens drift tilfalder skolen og skal i passende omfang anvendes til tilvejebringelse af kapital til imødegåelse af underskud og i øvrigt til størst mulig gavn for skolen, f.eks. forbedring af undervisningsmaterialer, byggeforanstaltninger og lignende. Anbringelse af likvide midler kan ikke ske på konti m.v., som andre end skolen disponerer over.

1. 4. Prokura kan tildeles skolens leder og administration.

 

§ 4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen består af skolekredsens medlemmer.

Stk. 2. Generalforsamlingen vedtager ændringer i vedtægterne, jf. § 11, og træffer beslutning om skolens nedlæggelse, jf. § 12.

Stk. 3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Den indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel med flg. dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forstanderens beretning
4. Godkendelse af revideret regnskab
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Godkendelse af referat
8. Eventuelt

Stk. 4. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal formuleres skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 1 måned før generalforsamlingen. Forslag bekendtgøres for medlemmerne senest 14 dage før.

Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer eller mindst halvdelen af skolekredsens medlemmer ønsker det.

Den indkaldes som ordinær generalforsamling med dagsorden.

Stk. 6. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal mødte medlemmer, jf. dog § 12, stk. 1.

Stk. 7. 1 medlem kan kræve skriftlig afstemning.

Stk. 8. Der føres protokol over det, der foretages og vedtages på generalforsamlingen. Protokollen underskrives af dirigenten og opbevares på skolen.

 

§ 5. Bestyrelsens sammensætning

Stk. 1. Bestyrelsen består af 7 stemmeberettigede medlemmer, der vælges på generalforsamlingen af og blandt skolekredsens medlemmer. Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd.

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan ske.

Stk. 3. Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jf. lovens § 7, stk. 2 og 3, skal medlemmet øjeblikkeligt udtræde af bestyrelsen. Der skal da hurtigst muligt udpeges/vælges et nyt medlem for den resterende del af valgperioden, jf. stk. 1 og § 4.

Stk. 4. Medarbejdere og elever ved skolen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen eller deltage i valg af bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan give medarbejderrepræsentanter adgang til dele af bestyrelsesmøderne.

Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og have fast bopæl i Danmark eller tilhøre det danske mindretal i Sydslesvig.

Stk. 6. Bestyrelsen konstituerer sig på første møde efter generalforsamlingen.

 

§ 6. Bestyrelsens opgaver og ansvar

Stk. 1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er herunder ansvarlig for dens økonomi. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen og sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn. Bestyrelsen er ansvarlig over for relevante ministerier og tillige over for skolekredsen.

Stk. 2. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens forstander og viceforstander. Forstander ansætter og afskediger skolens øvrige personale.

Stk. 3. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom, udnævner revisor, fastsætter elevbetalingen, godkender en årsplan og en indholdsplan for det enkelte kursus og godkender en plan for skolens evaluering af dens virksomhed i forhold til skolens værdigrundlag.

Stk. 4. Bestyrelsen er ansvarlig for skolens vedtægt.

Stk. 5. Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af korrekt årsrapport i overensstemmelse med de gældende regler, for at årsrapporten indsendes til ministeriet inden for den fastsatte frist, og at alle bestyrelsesmedlemmer har underskrevet årsrapporten.

Stk. 6. Bestyrelsen underretter relevante ministerier om institutionens nedlæggelse.

 

§ 7. Bestyrelsens arbejde m.v.

Stk. 1.   Bestyrelsen holder møde i henhold til forretningsorden, når formanden eller 3 medlemmer finder det nødvendigt.

Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Formanden eller næstformanden skal altid være til stede på bestyrelsesmøderne.

Ved beslutninger om køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves, at mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmer stemmer for.

Stk. 3. For bestyrelsen gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet. Et bestyrelsesmedlem er inhabilt i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse. I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af protokollen, at vedkommende har trukket sig fra forhandlinger og afstemninger.

Stk. 4. En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvori væsentlige hensyn til personers eller skolens interesser gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne, herunder økonomiske forhold. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 8 om tavshedspligt m.v.

Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld og kan ikke modtage honorar af skolens midler.

 

§ 8. Skolens daglige ledelse

Stk. 1. Den daglige ledelse af skolen varetages af forstanderen, som tillige har det pædagogiske ansvar.

Stk. 2. Forstanderen ansætter og afskediger medarbejdere. Jf. dog § 6, stk. 2, 1. pkt.

Stk. 3. Forstanderen er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og i kap. 8 om tavshedspligt m.v.

 

§ 9. Regnskab og revision

Stk. 1. Årsrapporten opstilles og revideres i overensstemmelse med gældende regler om regnskab for og revision af frie kostskoler.

Stk. 2. Alle bestyrelsens medlemmer skal underskrive den reviderede årsrapport inden fremlæggelse for generalforsamlingen. Medlemmerne skal samtidig afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen, jf. lovens § 7.

Stk. 3. Regnskabsåret er kalenderåret.

 

§ 10. Tegningsret

Stk. 1. Skolen tegnes af bestyrelsens formand. Tegningsretten kan ikke delegeres.

 

§ 11. Vedtægt og vedtægtsændringer

Stk. 1. Vedtægtsbestemmelser og ændringer heri skal godkendes af relevante ministerier.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for, at skolens vedtægt er i overensstemmelse med loven.

Stk. 3. Ændring af vedtægten skal vedtages på en generalforsamling.

 

§ 12. Nedlæggelse

Stk. 1. Beslutning om institutionens nedlæggelse træffes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af alle medlemmer stemmer for. Opnås sådant flertal ikke, kan beslutning om nedlæggelse træffes efter mindst 14 dage på en ny generalforsamling med almindeligt flertal af de mødte medlemmer.

Stk. 2. Ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal den nedlægges.

Stk. 3. Nedlægges institutionen, skal den siddende bestyrelse fungere, indtil den økonomiske opgørelse af aktiver og passiver er gennemført eller overgået til behandling i skifteretten eller ved likvidation.

Stk. 4. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelse af institutionens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse foretages efter gældende bestemmelser, og for at nettoformuen anvendes i overensstemmelse med stk. 5.

Stk. 5. Overskydende midler anvendes med relevante ministeriers godkendelse til skoleformål, der støttes i henhold til gældende regler om frie kostskoler.

Vedtægten er vedtaget i overensstemmelse med reglerne for vedtægtsændringer.

Godkendt af generalforsamlingen og bestyrelsen 28. maj, 2014

Offentliggjort 1. juni, 2014

Vedtægt er godkendt 5. oktober, 2006 jf. Undervisningsministeriets retningslinjer

Vil du vide mere?

Indtast dit telefonnummer og vi ringer dig op